• Telefon: +420 604 947 075

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Soul of Travel vedeným

podnikatelkou Denisou Lhotovou (IČ:04830245) se sídlem Malátova 1246, Hořice, 508 01.


1. Preambule


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

http://souloftravel.cz, který je provozován Denisou Lhotovou (IČ:04830245)se sídlem

Malátova 1246, Hořice, 508 01.


Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží

Denisou Lhotovou (IČ:04830245) se sídlem Malátova 1246, Hořice, 508 01

(dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,

jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto

obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním

objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Definice

1. Prodávající


Prodávajícím je e-shop Soul of Travel vedený podnikatelkou Denisou Lhotovou (IČ:04830245)

se sídlem Malátova 1246, Hořice, 508 01.

 

2. Kupující


Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění

kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci

samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává

Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě

údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem

výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.


3. Spotřebitelská smlouva


Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami

jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

3. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů


Kompletní znění Zásad ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracování je dostupné ZDE.

 

4. Objednávka a uzavření Smlouvy


Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,

kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím

objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním

emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu

(včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě

zákonných důvodů.


Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze

v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území

České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky,

potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy

není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto

chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu

přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

 

5. Cena a platba


Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždyaktuální a platné, a to po dobu,

kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny

v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena

i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená

u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi

Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho

úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající

posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým

způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí

však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení

majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Platba bankovním převodem,

platba na dobírku.


6. Dodací lhůta a podmínky dodání


Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci,

tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu

tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách

dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení

plné výše kupní ceny/od zaslání objednávky s platbou na dobírku. Společně se zásilkou obdrží Kupující

daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku,

běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil

jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od připsání příslušné

částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: Česká pošta - doporučené psaní,

česká pošta - dodání na Slovensko, česká pošta - dodání po Evropě.


Do 14-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné

výměny je možné zboží zaslat kupujícímu 1 krát - zboží musí mít původní obal, nesmí být nošené ani poškozené.

Možnost výměny se nevztahuje na zboží, které je dělané na míru nebo má na míru upravenou velikost.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

 

7. Záruka a servis


Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci

způsobené jejím obvyklým užíváním - v našem případě se jedná nejčastěji o černání bižuterních

komponentů či poškození gumičky vlivem vody či chemických prostředků. 


Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka/faktura). V případě zaslání

zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození

během přepravy.

 

8. Reklamační řád


V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povazetéto vady,

při uplatnění záruky následující práva:


v případě vady odstranitelné:


a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní

ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy


v případě vady neodstranitelné:


a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vadypo opravě

(tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat


b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy


jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:


a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy


Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to zasláním zbožím s popisem

a fakturou na adresu “Denisa Lhotová, Řípská 21, Brno 62700”. Reklamaci je nutné předem

ohlásit na e-mail info@souloftravel.cz a vyplnit reklamančí formulář.


Reklamace se nevztahují na případy: Vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným

užíváním kupujícího či pokud šperk, který není z drahých kovů zoxidoval kvůli

kontaktu s vodou či chemikáliemi.

 

9. Ukončení smlouvy


Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující,

který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů

od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu

s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím po navrácení zboží

na adresu “Denisa Lhotová, Řípská 21, Brno 62700” zaslána kupní cena do 14-ti dnů na bankovní účet Kupujícího,

který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy

v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

10. Závěrečná ustanovení


Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine

veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady na dopravu vzniklé

Prodávajícímu za nevyzvednuté zásilky a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na

třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních

údajů a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že

vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího.

Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.