• Telefon: +420 604 947 075

Všeobecné obchodní podmínky

1. Preambule


Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.souloftravel.cz, 

jež je provozován Denisou Lhotovou (IČ:04830245)se sídlem Malátova 1246, Hořice, 508 01 - adresa je pouze

fakturační, žádné zásilky na ní nebudou převzety.


Tyto VOP upravují vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Kupující podáním objednávky

potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s

nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky 

upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Definice

1. Prodávající - Prodávajícím je e-shop SOT vedený Denisou Lhotovou (IČ:04830245) se sídlem Malátova 1246, Hořice, 508 01.

 

2. Kupující


Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění 

kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci

samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává 

Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě

údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem

výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.


3. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů


Kompletní znění Zásad ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracování je dostupné ZDE.

 

4. Objednávka a uzavření Smlouvy


Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu skrze objednávkový systém eshopu. 

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,

kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím 

objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním 

emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu 

(včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě

zákonných důvodů. Od smlouvy nelze odstoupit byla-li již započata práce na šperku zakázkové 

výroby, do které spadají šperky s obvodem na míru/gravírováním/příplatkovým materiálem (zlato). 

Polohu  gravírování či písmo může specifikovat zákazník, v opačném případě je realizován dle

uvážení hlavního zlatníka Soul of Travel.


Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území

České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, 

potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy

není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto 

chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu 

přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

 

5. Cena a platba


Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, 

kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny 

v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku 

nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena 

i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená 

u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi 

Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho

úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající

posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým 

způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí

však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení 

majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Platba bankovním převodem,

platba na dobírku, platba skrz platební bránu.


6. Dodací lhůta a podmínky dodání


Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, složitosti provedení šperku, platebních podmínkách a podmínkách

dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení

plné výše kupní ceny/od zaslání objednávky s platbou na dobírku. Společně se zásilkou obdrží Kupující 

daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, 

běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil 

jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od připsání příslušné 

částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: Česká pošta - doporučené psaní,

česká pošta - dodání na Slovensko, česká pošta - dodání po Evropě.

Po převzetí zásilky je nutné neprodleně zkontrolovat její obsah, v případě, že by byl jakkoli poškozen při přepravě,

či byl dodán chybně jiný výrobek, vzniklá škoda/nepřesnot musí být neprodleně nahlášena na náš e-mail 

info@souloftravel.cz , šperk zaslán zpět na naši adresu a to nejpozději do 5 dnů od jejího převzetí.


Do 14-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost výměny zboží zdarma, v rámci této bezplatné

výměny je možné zboží včetně faktury zaslat kupujícímu 1x na adresu “Denisa Lhotová, Skřivánčí 570/21, Praha, 18200”, 

zboží nesmí být nošené ani poškozené. Možnost výměny či vrácení šperku se nevztahuje na zboží, které je

dělané na zakázku, má upravenou velikost/motiv, gravírování či příplatkový materiál (zlato) a to od započetí

práce na výrobě. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.


Vyplněním a odesláním objednávky se Kupující zavazuje k převzetí zásilky. V opačném případě je povinen

uhradit vzniklou škodu na poštovném ve 100% výši. V případě objednání šperku s gravírováním či obvodem na míru

je i v případě nepřevzetí zásilky kupující povinen uhradit 100% výši objednaného zboží do 5 pracovních dnů od 

navrácení zásilky. Při nedodržení lhůty je kupní cena vymahatelná, přičemž Kupující je povinen uhradit náklady na 

vymáhání dluhu spolu s kupní cenou šperku.

 

7. Záruka a servis


Na všechny šperky se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné

výrobní vady, nevztahuje se na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či poškození materiálu

v důsledku neopatrného zacházení se šperkem - poškrábání povrchové úpravy, roztržení šperků, oxidace

stříbra, rozvázání kabbalahů, blednutí odstínu nápisu na chirurgické oceli či přetržení silikonové gumičky. 

 

8. Reklamační řád


V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povazetéto vady, 

při uplatnění záruky následující práva:


v případě vady odstranitelné:


a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady 

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné


v případě vady neodstranitelné:


a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vadypo opravě 

(tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat


b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy


jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:


a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy


Pro uplatnění záruční opravy je třeba vyplnit reklamační formulář a zboží s fakturou neprodleně zaslat na adresu 

“Denisa Lhotová, Skřivánčí 570/21, Praha, 18200” k posouzení. Následně zaslat na e-mail info@souloftravel.cz podací číslo zásilky. 


Reklamace se nevztahují na případy: Vznikla-li závada nebo poškození nesprávným 

užíváním - mechanické poškození, poškrábání, přetržení šperku/gumičky či pokud šperk,

zoxidoval kvůli kontaktu s vodou/chemikáliemi, rozvázal-li se kabbalah nebo vybledl

nápis na oceli. Reklamaci nelze uplatit i v případě, že do šperku byl proveden jakýkoli zásah (úprava či oprava) kýmkoli,

než pověřenou osobou z naší zlatnické dílny. Na vyřízení reklamace má prodejce lhůtu 30 dnů.

 

9. Ukončení smlouvy


Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující,

který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů 

od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu 

s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy 

bude Prodávajícím po navrácení zboží na adresu “Denisa Lhotová, Skřivánčí 570/21, Praha, 18200”

zaslána kupní cena do 14-ti dnů na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující sdělí. 

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši ceny 

ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. Od kupní smlouvy nelze odstoupit v případě,

že je šperk dělán na míru - obvod, motiv, gravírování, příplatkový materiál.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 19.5.2018, Prodávající je oprávněn je kdykoli změnit, VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.