• Telefon: +420 604 947 075

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvodní ustanovení


1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

a. Provozovatelem e-shopu Soul of Travel vedeným podnikatelkou Denisou Lhotovou (IČ:04830245)

se sídlem Malátova 1246, Hořice, 508 01, e-mail: info@souloftravel.cz
b.Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo


2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování

Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním

jejich Osobních údajů.


3. Provozovatel e-obchod www.souloftravel.cz. V rámci této činnosti jsou Provozovatelem zpracovávány

Osobní údaje:


- v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů  Provozovatele, resp. v rámci

jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a za

účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.

4. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

- plnění smlouvy a poskytování služeb;
- splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
- marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele
- ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Provozovatel je správcem Osobních údajů.


2. Ochrana osobních údajů a informace

o zpracování


1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář z internetového

obchodu www.souloftravel.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání

Osobních údajů Provozovatelem.

3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo

mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní

služby či produktu Provozovatele.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to

za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány

po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to

za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění

dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli

ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají.

6.Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány

po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.

7. Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail- budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu

evidence Uživatele dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 12 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv

Uživatelem odvolán.

8. Fakturační údaje jsou zpracovány k vydávání faktur e-shopem na využívané platformě opencart

9. Osobní údaje budou zpracovány dopravcem Česká Pošta s.p. za účelem zajištění dopravy předmětu objednávky.

10. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, 6 a 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.


11. Uživatel  je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.


12. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.


13. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.


14. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Wedos, jejichž provoz je v 

souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.


2.-A Cookies a marketing


Naše zásady cookies jsou pečlivě rozepsány na stránce 


3. Práva uživatele související se zpracováním

1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním

poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v 

rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování

založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které

správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění

smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).


2. Uživatel má dále právo:


- požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

- na opravu poskytnutých Osobních údajů

- na výmaz poskytnutých Osobních údajů
- na omezení zpracování Osobních údajů
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou

jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem

na účel jejich zpracování, může:

- požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@souloftravel.cz
- vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@souloftravel.cz, aby Provozovatel

zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo

obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým

podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto

informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese info@souloftravel.cz.


5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace

poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.


6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů

účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.


4. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky,

a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou

soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření

smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a 

Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele e-mailem

nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

4.Tyto Zásady nabývají účinnosti 23.05. 2018.